Huis ter Smissen

Adres: Kerkstraat 40 te Aarle-Rixtel.
Ontstaan: Het huis bestond al in 1381.

Geschiedenis: Kort na 1668 brandde het huis af, maar er werd een nieuw huis gebouwd. Bij de verkoop in 1696 is er nog steeds sprake van de neerhuizing, alswel van het daarnaast gelegen ‘adelijck huijs’. Dit adellijk huis is echter in de loop van de eeuwen verdwenen; de boerderij bestaat nog.

Bewoners: In 1381 was het goed in bezit van de kinderen van heer Rover van den Bosch; waarschijnlijk werd hier Gerlacus de Rover mee bedoeld. Het bestond oorspronkelijk uit twee delen: het kasteel, wat een allodiaal goed was; en de neerhuizing, wat een leengoed was van de hertogen van Brabant.
In 1440 was Jan van Bruheze eigenaar van het leengoed. Door het huwelijk van Aernt Eijnhouts met Fijen van Bruheze kwam het goed in 1496 in handen van de familie Eijnhouts. In 1668 werd de erfenis van jonker Henrich Eijnhouts verdeeld, en kregen zijn dochters Angela en Anna Maria ‘de huysinge, schuer, schoppe, boomgaert, dries, graven ende houtwasch aen malcanderen gelegen totte nieuwe dreve toe excluijs gemeijnelijckheden geheeten de hoeve Ter Smissen’.
In 1696 verkocht jonker Wolf Hendrik Wederholt van Widdenhoven het gehele bezit aan Magdalena Lovens. Gedurende de achttiende eeuw woonden de pastoors van Aarle op het huis. In 1800 werd het goed verkocht aan Elard Albert Rovers.

Huidige doeleinden: Particuliere woning.
Toegankelijkheid: Het huis is niet te bezichtigen, maar vanaf de weg te zien.

Overzicht